LOMROG III ekspeditionen 2012

LOMROG III togtets resultater

Togtleder Christian Marcussen, GEUS

Det danske kontinentalsokkelprojekt har i sommeren 2012 i et samarbejde med det svenske Polarforskningssekretariat gennemført LOMROG III togtet med den svenske isbryder Oden til området nord for Grønland. Togtet er en fortsættelse af LOMROG I togtet i 2007 og LOMROG II togtet i 2009. Omkostningerne forbundet med togtet blev fordelt mellem Danmark (80%) og Sverige (20%). (LOMROG er en forkortelse af Lomonosov Ridge off Greenland)

Togtets hovedopgaver i forbindelse med det danske kontinentalsokkelprojekt var at indsamle forskellige datatyper, der er nødvendige for at dokumentere et eventuelt krav om en udvidelse af kontinentalsoklen ud over 200 sømil, herunder:

  1. bathymetriske data (havdybdedata) med Oden’s flerstråle ekkolod (multibeam) langs flankerne af Lomonosov ryggen til bestemmelse af foden af kontinentalskråningen og 2500 meter dybdekurven
  2. refleksions- og refraktionsseismiske data i Amundsen bassinet for at kunne kortlægge aflejringernes tykkelse
    under havbunden
  3. supplerende bathymetriske data ved hjælp af skibets helikopter
  4. gravimetriske data (tyngdefeltsdata) fra skib og på isen
  5. geologiske prøver med bundskrab fra selve Lomonosov Ryggen
  6. CTD (Conductivity, Temperature, Depth) data for at kunne behandle de indsamlede multibeam data.
  7. Støtte til danske og svenske forskningsprojekter (læs mere om de svenske projekter i Polarforskningssekretariatets Årsbog.

LOMROG III togtet startede den 31. juli 2012 i Longyearbyen, Svalbard, hvor det også endte den 14. september 2012.

Bathymetrisk kort der viser LOMROG III togtets sejlrute (orange linje) i 2012 samt den øvrige dataindsamling i området nord for Grønland fra 2006 til 2012.

Bathymetrisk kort der viser LOMROG III togtets sejlrute (orange linje) i 2012 samt den øvrige dataindsamling i området nord for Grønland fra 2006 til 2012. Grøn linje – LOMROG I sejlrute 2007; rød linje – LOMROG II sejlrute 2009; blå linjer – bathymetriske profiler indsamlet med helikopter i foråret 2009 samt under LOMROG II og LOMROG III; gule linjer – seismiske data indsamlet under LORITA (2006 – refraktionsseismik) & LOMROG I, II og III (2007, 2009 hhv. 2012); hvide stiplede linjer – uofficielle midtlinjer. Baggrundskort IBCAO 3.0

LOMROG III togtrapport

Togtrapporten beskriver i detaljer de projekter, der blev gennemført under LOMROG III.

Download rapporten

I henhold til en aftale med den norske Fram 2012 ekspedition, under ledelse af Yngve Kristoffersen fra Universitetet i Bergen, forsynede Oden ekspeditionens luftpudefartøj Sabvabaa med brændstof og andre forsyninger to gange under LOMROG III togtet. Et medlem af Fram 2012 ekspeditionen blev taget om bord på Oden på vej tilbage til Longyearbyen.

De mange resultater af LOMROG III togtet kunne ikke have været opnået uden det meget gode samarbejde mellem mandskabet om bord på Oden, helikopterbesætningen og videnskabsfolkene. Samarbejdet mellem de forskellige forskningsprojekter gjorde det muligt at udnytte faciliteterne om bord på Oden og dens helikopter på en meget effektiv måde.

Luftpudefartøjet Sabvabaa tilhørende den norske Fram 2012 bliver forsynet med diesel fra Oden under det første møde den 3. august 2012 (Foto: Björn Eriksson).

Luftpudefartøjet Sabvabaa tilhørende den norske Fram 2012 bliver forsynet med diesel fra Oden under det første møde den 3. august 2012 (Foto: Björn Eriksson).

LOMROG III togtet var det sidste togt med den svenske isbryder Oden til området nord for Grønland planlagt indenfor rammerne af Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt. Det repræsenterer således afslutningen af et meget succesfyldt samarbejde mellem De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Det Svenske Polarforskningssekretariat.
Der er endvidere håbet, at de værdifulde erfaringer med indsamling af data i isfyldt farvand, der er opnået under de tre LOMROG togter i 2007, 2009 og 2012 og EAGER togtet i 2011, kan være af nytte for kommende togter med Oden i det Arktiske Ocean.