LOMROG 2007 7. feltrapport

Oden, 10. september 2007 

Fremsendt af Hans Ramløv, Roskilde Universitetscenter

Redigeret af Jane Holst, Henrik Højmark og Torsten Hoelstad, GEUS

Indsamling af iskerner på havisen nord for Grønland

Som følgeforskningsprojekt under LOMROG togtet indsamler vi iskerner til brug for undersøgelser af isens rolle i CO2 transporten fra atmosfæren til oceanet. Projektet ledes af professor ved Grønlands Naturinstitut, Søren Rysgaard, og udføres af lektor Hans Ramløv fra Roskilde Universitetscenter, som deltager i togtet.

Der vides kun lidt om, hvordan og hvor meget CO2, der transporteres ned i havet via den polare havis. Når isen dannes, bliver saltene i havvandet opkoncentreret i kanaler, som kaldes “brinelommer”. Isen består af rent vand uden salte og saltene “skubbes” derfor ud af isen og danner disse “lommer” eller “kanaler” under frysningen.

Tidligere resultater tyder på, at CO2 bliver opløst i det meget salte vand i brinekanalerne under isdannelsen. Ved forårets komme – når isen begynder at smelte – synker det salte vand fra brinekanalerne mod bunden. Der foregår derfor muligvis en relativt direkte overførsel af CO2 fra isen til det intermediære vand og bundvandet. Når isen smelter om sommeren har smeltevandet et meget lavt CO2 indhold, hvilket afstedkommer et stort optag af CO2 fra atmosfæren. Da hele denne transportmekanisme er afhængig af dannelsen af havis, er det muligt, at en fremtidig reduktion af havisdækket vil betyde en reduktion i oceanets evne til at optage CO2.

Ud over de fysisk/kemiske målinger, undersøges også isens indhold af alger, idet disses betydning for de kemiske forhold med hensyn til CO2 i havisen ikke er velkendt. Det er således nødvendigt at undersøge algerne og deres fysiologi. Isalgerne danner nogle stoffer, der er i stand til at modificere isoverfladen og optimere det miljø, hvori algerne lever. Det er derfor en del af projektets formål, at studere algerne og disse stoffer.

I løbet af ekspeditionen tages et stort antal prøver af forskellige typer havis til undersøgelser af disses indhold af CO2 samt deres alkalinitet. Prøvetagningen foregår under LOMROG togtet ved at vi sættes ned på isen via helikopter eller med kran fra skibet. På isen måler vi et antal fysiske parametre, som lufttemperatur, snetykkelse og snetemperatur i 5 cm intervaller. Derefter bores med et iskernebor cirka 1 m ned i isen og en iskerne med en diameter på 7 cm tages med op. Iskernens temperatur måles nu med 10 cm intervaller i hele længden, hvorefter der skæres 10 cm af i toppen, på midten og i bunden. Disse stykker bringes med tilbage til laboratoriet.

Her kløves kernestykkerne på langs og den ene halvdel smeltes i en lille spand, hvorefter en lille smule udtages til saltholdighedsmålinger. Resten af det smeltede vand filtreres med et glasfilter, for senere at undersøge mængden af klorofyl a og dermed algemængden i isen. Den anden halvdel lægges i gastætte poser til smeltning og herefter overføres smeltevandet til gastætte glas, som bringes med til laboratoriet i Nuuk, hvor de endelige målinger foretages. Ud over iskernerne tages også vandprøver via CTD, som er en del af de svenske forskningsprojekter under LOMROG togtet.

Hans Ramløv borer en iskerne ud af en isflage.

Hans Ramløv borer en iskerne ud af en isflage.