Dataoversigt for LOMROG I 2007

Oversigt over data indsamlet under LOMROG togtet i tidsrummet fra den 11.8. til den 17.9. 2007

Bathymetriske data i området nord for Grønland

Under hele togtet blev der kontinuert indsamlet multibeam data (havdybdedata) og subbottom profiler data (shallow seismiske data til kortlægning af de øverste godt 100 meter af aflejringerne under havbunden). Afhængig af isforholdene har de indsamlede data en meget varierende kvalitet. Bearbejdningen af data er endnu ikke afsluttet så en egentlig vurdering af hele datasættet foreligger således ikke. I området nord for Grønland kan der dog fremhæves følgende:

  • Der er indsamlet bathymetriske data fra Amundsen Bassinet henover Foot of Slope og op på Lomonosov Ryggen, som vil være en nødvendig del af datagrundlaget for en evt. submission.
  • Den bathymetriske kortlægning af yderspidsen af Morris Jesup Rise har givet et egentligt datagrundlag for at kunne dokumentere beliggenheden af Foot of Slope i dette område.

Indsamling af multibeam data og subbottom profiler data er sket i tæt samarbejde med Martin Jakobsson’s forskningsgruppe. Læs mere om indsamling af bathymetriske data i 5. feltrapport.

Seismiske data i området nord for Grønland

  • Der er indsamlet et ca. 130 km langt seismisk profil i Amundsen Bassinet, som bidrager til kortlægningen af sedimentmægtighederne i dette område. Data vil også kunne benyttes til en ‘kalibrering’ af de aerogravimetriske data, som planlægges at blive indsamlet i 2008. I den oprindelige togtplan for LOMROG togtet indgik indsamling af en seismisk linie på op til 300 km’s længde i dette område.

På grund af isforholdene var det ikke muligt – ud over en kort seismisk linje på 15 km – at indsamle hverken bathymetriske eller seismiske data henover ‘truget’ mellem Lomonosov Ryggen og den canadisk/grønlandske shelf. Læs mere om indsamling af seismiske data i 3. feltrapport.

Data i det Arktiske Ocean er indsamlet i områder, som ikke tidligere har været besejlet af overfladeskibe. Dette havde ikke været muligt uden meget kompetent hjælp fra den russiske atomisbryder 50 let Pobedy.

Data indsamlet ved Østgrønlands Ryggen ud for Nordøstgrønland

  • Der er indsamlet bathymetriske (5 profiler med en længde på 100 til 165 km med fuld 3D-dækning) og seismiske data (ca. 165 km langt profil) ved Østgrønlands Ryggen. Disse data kan nærmere belyse, hvorledes ryggen er “hægtet på” shelfen (med henblik på “naturlig forlængelse”). De udgør således en nødvendig del af datagrundlaget for en eventuel submission, samt et godt planlægningsgrundlag for yderligere dataindsamling i området. Indsamlingen af disse data i år kan give besparelser på et senere tidspunkt.

Under hele togtet blev der endvidere kontinuert indsamlet gravimetriske data samt indsamlet gravimetriske punktdata ved hjælp af Odens helikopter. Læs mere om indsamling af gravimetriske data i 8. feltrapport.

Udover ovennævnte data er der i forbindelse med Søren Rysgaard’s projekt blevet indsamlet 28 prøver af havisen i form af korte iskerner på 23 lokaliteter. Læs mere om Søren Rysgaard’s projekt i 7. feltrapport.

Under togtet blev der af de svenske forskningsgrupper ombord på Oden gennemført 26 CTD stationer til oceanografiske studier og taget 10 geologiske kerneprøver for at studere nedisningshistorien i området. Disse data kan bruges direkte i A76 sammenhæng.

Læs mere om de svenske forskningsaktiviteter i 4. feltrapport og på det Svenske Polarforskningsekretariatets hjemmeside.

Pressmeddelande_LOMROG_Unika data från Arktis outforskade områden, 5.sept 2007

Læs også Martin Jakobsson dagbogsblade fra LOMROG ekspeditionen.

Ruten for LOMROG togtet 2007

LOMROG togtets rute 2007

I pdf-format

Click here to add your own text