LOMROG II 2009

Togtrapport for LOMROG II, engelsk: LOMROG II Cruise Report

Se også Polarforskningssekretariatets interaktive kort over LOMROG II

Den samlede Årsbok 2009 kan downloades fra det Svenske Polarforskningssekretariatets hjemmeside

Kontinentalsokkelprojektet gennemførte i samarbejde med det svenske Polarforskningssekretariat et togt med den svenske isbryder Oden i 2009 til området nord for Grønland. Togtet LOMROG II var en fortsættelse af LOMROG I togtet i 2007.
Togtets hovedopgaver i forbindelse med Kontinentalsokkelprojektet var at indsamle forskellige datatyper, der var nødvendige for at dokumentere et eventuelt grønlandsk krav om en udvidelse af kontinentalsoklen ud over 200 sømil:

  1. Bathymetriske data (havdybdedata) med Oden’s nye flerstråle ekkolod (multibeam) langs flankerne af Lomonosov ryggen til bestemmelse af foden af kontinentalskråningen og 2500 meter dybdekurven
  2. Refleksions- og refraktionsseismiske data i Amundsen bassinet for at kunne kortlægge aflejringernes tykkelse under havbunden
  3. Supplerende bathymetriske data ved hjælp af skibets helikopter
    gravimetriske data (tyngdefeltsdata) fra skib og på isen
  4. Geologiske prøver med kernetagningsudstyr eller bundskrab, hvor muligt
  5. CTD data for at kunne processere multibeam data

Den svenske isbryder Oden. (Foto: Thomas Funck, GEUS)

Projektbeskrivelse

Som under LOMROG I togtet vil indsamlingen af bathymetriske data og geologiske prøver ske i et samarbejde med Martin Jakobssons gruppe ved Stockholms Universitet. Desuden fortsætter det gode samarbejde med det tilsvarende canadiske projekt som ved de tidligere dataindsamlingsaktiviteter i det Arktiske Ocean. Desuden deltager også en russisk forsker fra VNIIOkeangeologia i Skt. Petersborg.
Togtet er planlagt til at vare i seks uger fra begyndelsen af august til anden uge af september og starter og slutter i Longyearbyen på Svalbard.

Da Oden i modsætning til 2007 ikke vil være ledsaget af en russisk atomisbryder, vil Oden kun være i stand til at operere i området med lettere isforhold end under LOMROG I togtet. Det forventes at isforholdene omkring Nordpolen vil gøre det muligt at løse de ovenfor skitserede arbejdsopgaver (se kortet nedenfor). Skulle isforholdene i det Arktiske Ocean være for vanskelige vil Østgrønlandsryggen ud for Nordøstgrønland være et alternativt arbejdsområde.

18 personer fra det danske kontinentalsokkelprojekt vil deltage i togtet om bord på Oden. De 18 kommer fra Danmarks Meteorologiske Institut, DTU Space, Farvandsvæsenet, Aarhus Universitet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Ud over at indsamle data til Kontinentalsokkelprojektet er der andre forskningsprojekter fra Sverige, Danmark og Grønland/USA med om bord ligesom to mediefolk fra Nature & Science, en svensk lærer og en svensk kunstner vil følge togtet om bord på Oden. Såfremt de nødvendige midler bevilliges er yderligere togter med Oden planlagt i de kommende år.

Christian Marcussen fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) var projektleder for dataindsamlingen, som blev udført som en del af det danske Kontinentalsokkelprojekt.

3D visualisering af bathymetriske data i det Arktiske Ocean. Lomonosov Ryggen, der løber fra Grønland/ Canada forbi Nordpolen og over til den russiske kontinentalsokkel og deler det Arktiske Ocean i to dele, ses tydeligt ligesom Gakkel Ryggen, der er en aktiv spredningsryg. Bathymetriske data indsamlet under LOMROG togtet i 2007 er også vist. Det planlagte arbejdsområde for LOMROG II togtet er vist med en rød cirkel. (Kortgrundlag: Martin Jakobsson – IBCAO 2.23)