Området nord for Grønland

Regeringen afleverede sammen med Grønlands Selvstyre videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsoklen nord for Grønland d. 15. december 2014 til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS). Det drejer sig om et område på ca. 895.000 km2 uden for 200 sømil fra Grønlands kyst i det Arktiske Ocean.

Det videnskabelige datamateriale, der i almindelighed betegnes som en submission, blev indgivet gennem FN’s generalsekretær i henhold til den procedure, der er fastlagt i FN’s Havretskonvention af 1982, som Kongeriget ratificerede i 2004. En stat har uden videre adkomst til kontinentalsoklen inden for 200 sømil fra kysten. Krav uden for 200 sømil fra kysten skal imidlertid understøttes af særlig dokumentation. Dokumentationen forudsætter indsamling af et omfattende datamateriale.

Nabolande har overlappende krav

Norges kontinentalsokkel uden for 200 sømil overlapper det dansk/grønlandske krav nord for Grønland. Rusland indleverede en resubmission for det Arktiske Ocean i august 2015 til Sokkelkommissionen, som omfatter et område på næsten 1,2 mio. km2 med et væsentligt overlap med Kongerigets delsubmission. Det samme gælder for Canadas submission som blev indleveret den 23.maj 2019 og omfatter et område på 1,2 mio. km2. Herudover er der potentielt overlap med USA. Efter behandlingen i CLCS vil det efterfølgende være op til parterne selv at forhandle bilaterale aftaler i de tilfælde, hvor der er overlappende krav. Disse forhandlinger vil foregå i overensstemmelse med den internationale havrets regler, som blev fastslået i 2008.

Fastlæggelsen og sidenhen afgrænsningen af den udvidede kontinentalsokkel i Polhavet er et langt forløb bestående af tre trin, hvoraf Kontinentalsokkelprojektets arbejde kun omfatter det første:

  1. Det første trin er fastlæggelsen af grænserne for den udvidede kontinentalsokkel ved hjælp af bestemmelserne i FN’s havretskonventions Artikel 76. Heri indgår indsamling af de nødvendige data og fremsendelse af den nødvendige dokumentation i form af en submission til Sokkelkommissionen samt præsentation af submissionen for Sokkelkommissionen. Dette trin er en teknisk/videnskabelig/juridisk proces.

Både den Russiske Føderation (i 2001  og 2015), Norge (i 2006 ), Canada (i 2019) og Rigsfællesskabet (i 2014) har gennemført dette trin, mens USA forventes at indlevere deres submission i 2021.

  1. Det næste trin består af drøftelser i Sokkelkommissionen og i den specielt nedsatte underkommission bestående af syv medlemmer i processen frem mod en anbefaling i forhold til den enkelte submission. Denne proces involverer forhandlinger med den involverede kyststat og er en teknisk/videnskabelig/ juridisk proces.

Den Russiske Føderation fik en foreløbig anbefaling fra Sokkelkommissionen i 2002 med hensyn til den submission, der blev indleveret i 2001. På baggrund af denne anbefaling og efter at have indsamlet nye data i Polhavet indleverede den Russiske Føderation en ny submission i 2015. På grund af Sokkelkommissionens modus operandi, bibeholdt den Russiske Føderation sin plads i “submissionskøen”, hvorfor behandlingen af den russiske submission foregår for tiden (vinter 2019).

Norge indleverede deres submission vedrørende Nordatlanten og et mindre område i Polhavet i 2006 og Sokkelkommissionens anbefaling forelå i 2009. Kongerigets submission i Polhavet er nummer 76 i køen, hvoraf 29 har modtaget en anbefaling. På nuværende tidspunkt (vinter 2019) forventes det, at submissionen først vil blive behandlet efter 2025. Canada indleverede deres submission vedrørende det Arktiske Ocean i 2019 og den står som nummer 84 i køen og bliver derfor først behandlet efter Kongerigets submission.

  1. Det tredje trin bestående af afgrænsningsforhandlinger i forhold til eventuelt overlappende krav mellem de involverede kyststater, som det vil være tilfældet i Polhavet, er en diplomatisk og i sidste ende en politisk proces. Disse forhandlinger kan pågå både inden alle submissioner i et givet område er behandlet af Sokkelkommissionen, som tilfældet var i området nord for Færøerne (indsæt internt link) eller afvente at Sokkelkommissionen har behandlet alle submissioner. Dette trin kan derfor være en meget langvarig proces.

Uddrag af submissionen for området nord for Grønland.

Den øvrige del af submissionen er ikke offentligt tilgængelig.

Kortet viser submissionsområdet nord for Grønland (fremhævet). De røde linjer viser 200 sømilegrænserne i det Arktiske Ocean, aftalte grænser er vist med sorte linjer og den stiplede sorte linje viser midterlinjen mellem Grønland og Canada indenfor 200 sømil. Nordpolen er indikeret med et hvidt kryds.