Kongerigets Kontinentalsokkelprojekt

Kongerigets Kontinentalsokkelprojekt er et samarbejde mellem Danmark, Færøerne og Grønland, som skal dokumentere sokkelkrav på områder uden for 200 sømil. Projektet startede i 2002 og vil formodentligt først være afsluttet omkring år 2030.

Projektet kan opdeles i tre overordnede faser, hvor de to første faser er afsluttet.

Første fase: Indsamling af data og indlevering af krav til FN, 2002 – 2014

Her blev der indsamlet videnskabelige data og løbende udarbejdet de såkaldte submissioner, som skal understøtte Kongerigets sokkelkrav. Denne indledende men helt centrale fase blev afsluttet i 2014 med indleveringen af den sidste af i alt fem tekniske submissioner til CLCS, Commission on the Limits of the Continental Shelf, FN’s Sokkelkommission.

I første fase var der en særskilt finansiering gennem Forskningsministeriet (i alt ca. 350 mio. kr.), som allokeredes til de deltagende institutioner, primært GEUS. Heraf medfinansierede det Færøske Landsstyre dataindsamlingen ved Færøerne med i alt ca. 30 mio. kr., ligesom færøske myndigheder og institutioner i stort omfang stillede personale til rådighed i forbindelse med arbejdsindsatsen.

Forhandlingerne for området nord for Færøerne blev i 2014 afsluttet med en anbefaling fra CLCS.

Anden fase: Vedligeholdelse og opdatering af viden, 2015 – 2020

Denne fase har været en beredskabsindsats med fokus på vedligeholdelse af data og den geofaglige viden på området, vurdering af andre landes submissioner, publikationer mv. Derudover løbende tekniske vurderinger og analyser af Kongerigets submissioner, set i lyset af løbende anbefalinger fra CLCS, samt tekniske bidrag som forberedelse til kommende forhandlinger med CLCS og/ eller nabolande. I perioden blev Kontinentalsokkelprojektet forankret i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (KEFM). Denne fase finansieres gennem en finanslovsbevilling til GEUS.

Tredje fase: Grænseforhandlinger mellem nabolande og CLCS’ behandling af sokkelkrav, 2020 – 2030 (?)

I denne fase skal de fire resterende af Kongerigets submissioner behandles i CLCS og egentlige grænseforhandlinger om overlappende sokkelkrav påbegyndes. Den tredje fase er i højere grad end tidligere rettet mod diplomatiske forhandlinger, og det er Udenrigsministeriet (UM) som står for behandlingen i CLCS og grænseforhandlingerne. CLCS-behandlingerne omfatter tre grønlandske områder, henholdsvis syd, nordøst og nord for Grønland i den rækkefølge, samt området syd for Færøerne, enten før eller parallelt hermed, afhængig af om Island opgiver sin indsigelse mod behandling. GEUS bidrager fortsat med tekniske analyser og vurderinger, som under projektets anden fase, og er fortsat finansieret gennem en Finanslovsbevilling til GEUS.

Der forventes på den måde i mindst 10 år langstrakte behandlingsforløb hos CLCS, og tilsvarende langstrakte grænseforhandlinger med nabolande, sideløbende eller bagefter.