Området nord for Grønland

Området nord for Grønland

Havbundsdybdekort der viser submissionsområdet nord for Grønland (fremhævet). De røde linjer viser 200 sømilegrænserne i det Arktiske Ocean, aftalte grænser er vist med sorte linjer og den stiplede sorte linje viser midterlinjen mellem Grønland og Canada indenfor 200 sømil. Nordpolen er indikeret med et hvidt kryds.

Se animation i en højere opløsning

3D animation af havbundsdybdekort over Polarhavet.

Mørkblå farver indikerer større vanddybder.

I animationen “flyves” blandt andet langs med Lomonosov Ryggen, en 1800 km lang undersøisk bjergkæde, der deler Polarhavet og som i relief og udstrækning kan sammenlignes med Alperne.

De dybe dele af oceanerne og specielt i Polarhavet er dårligere kortlagt end månens overflade, idet kun 10% er opmålt.

Fridtjof Nansen var den første, der målte vanddybder i de centrale dele af Polarhavet under Fram ekspeditionen fra 1893 til 1896. Siden da er en del data opmålt fra drivende islejre og med nukleare ubåde. Nu til dags indsamles de fleste data med flerstråleekkolod fra isbrydere.

De smalle farvede bånd, der ses i animationen, viser havbundsdybdedata indsamlet med flerstråleekkolod under de dansk-svenske LOMROG ekspeditioner med den svenske isbryder Oden i 2007, 2009 og 2012.

Tak: Data stammer fra International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (www.ibcao.org)
og Kontinentalsokkelprojektet (a76.dk).
Animationen er udarbejdet af Jan Erik Rasmussen, DTU Space.

3D visualisering af bathymetriske data i det Arktiske Ocean baseret på International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO).
Lomonosov Ryggen, der løber fra Grønland forbi Nordpolen og over til den russiske kontinentalsokkel, ses tydeligt ligesom Gakkel Ryggen, som er en aktiv spredningsryg og Morris Jesup Rise, som blev kortlagt i detaljer under LOMROG ekspeditionen i 2007.

Dataindsamling i området nord for Grønland fra 2006 til 2012. Gule linjer: LORITA refraktionsseismiske profiler 2006; grøn linje – LOMROG I sejlrute 2007; rød linje – LOMROG II sejlrute 2009, orange linje – LOMROG III sejlrute i 2012; blå linjer – bathymetriske profiler indsamlet med helikopter i foråret 2009 samt under LOMROG II og LOMROG III; gule linjer – seismiske data indsamlet under LOMROG I, II og III (2007, 2009 hhv. 2012); hvide stiplede linjer – uofficielle midterlinjer.

Regeringen har sammen med Grønlands Selvstyre den 15. december 2014 til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS)
afleveret videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsokkel nord for Grønland. Det drejer sig om et område på ca. 895.000 km2 uden for 200 sømil fra Grønlands kyst i det Arktiske Ocean.

Det videnskabelige datamateriale, der i almindelighed betegnes som en “submission”, blev indgivet gennem FN’s generalsekretær i henhold til den procedure, der er fastlagt i FN’s Havretskonvention af 1982, som Kongeriget Danmark ratificerede i 2004. En stat har uden videre adkomst til kontinentalsoklen inden for 200 sømil fra kysten. Krav uden for 200 sømil fra kysten skal imidlertid understøttes af særlig dokumentation. Dokumentationen forudsætter indsamling af et omfattende datamateriale.

Norges kontinentalsokkel uden for 200 sømil overlapper det dansk/grønlandske krav nord for Grønland. Herudover er der potentielt overlap med hhv. Canada, Rusland og USA. Efter behandlingen i CLCS vil det efterfølgende være op til parterne selv at forhandle bilaterale aftaler i de tilfælde, hvor der er overlappende krav. Disse forhandlinger vil foregå i overensstemmelse med den internationale havrets regler, som fastslået i Ilulissat-Erklæringen
fra 2008.

Et sammendrag af submissionen – det såkaldte “Executive Summary”– kan downloades:

DNK2014_ES_N-GREENLAND.pdf
(pdf-fil 6 MB).

De øvrige dele af submissionen er ikke offentligt tilgængelige.

Pressemateriale kan downloades her.

På grund af de vanskelige is- og vejrforhold i området nord for Grønland og de store afstande til nærmeste infrastruktur er dataindsamling her en stor logistisk udfordring. Der eksisterer derfor kun meget sparsomme data fra området nord for Grønland, som kan bruges i forbindelse med kontinentalsokkelprojektet. I en artikel ( Challenges of collecting data for article 76 in ice covered waters of the Arctic
– pdf-fil 2,5 MB) til ABLOS 2008 mødet
er der nærmere gjort rede for disse forhold (ABLOS – Advisory Board on the Law of the Sea).

For at fremkomme med et realistisk dataindsamlingskoncept blev der i 2002 gennemført et forprojekt, der udarbejdede en plan for indsamling af data nord for Grønland. I juni 2005 blev en formel aftale med henblik på et samarbejde om dataindsamling og tolkning indgået med det canadiske kontinentalsokkelprojekt. Denne aftale har sidenhen dannet basis for et meget tæt samarbejde mellem Canada og Danmark med henblik både i områderne nord for og syd for Grønland.

Siden foråret 2006 er der gennemført seks vellykkede dataindsamlingsaktiviteter i området nord for Grønland, de fleste i samarbejde med Canada og Sverige:

 • LORITA
  ekspeditionen i foråret 2006 – indsamling af refraktionsseismiske data med den canadiske militærstation Alert på Ellesmere Island som basis.
 • LOMROG
  togtet i sommeren 2007 med den svenske isbryder Oden i et samarbejde med det svenske Polarforskningssekretariat og med den russiske atomisbryder 50 let Pobedy som støtteisbryder – indsamling af primært bathymetriske, seismiske og gravimetriske data. En canadisk søopmåler deltog i togtet.
 • Indsamling af bathymetriske og gravimetriske data
  fra havisen i foråret 2009 med en canadisk islejr ved Ward Hunt Island som basis.
 • Indsamling af flybårne geofysiske data
  i foråret 2009 på begge sider af Lomonosov Ryggen.
 • LOMROG II
  togtet i sommeren 2009 med den svenske isbryder Oden i et samarbejde med det svenske Polarforskningssekretariat – indsamling af primært bathymetriske, seismiske og gravimetriske data. En canadisk og en russisk søopmåler deltog i togtet.
 • LOMROG III
  togtet i sommeren 2012 med den svenske isbryder Oden i et samarbejde med det svenske Polarforskningssekretariat – indsamling af primært seismiske, bathymetriske og gravimetriske data samt bjergartsprøver fra Lomonosov Ryggen ved bundskrab.

Projektet har således fulgt det i 2002 udviklede koncept for dataindsamlingen. Med LOMROG III togtet i 2012 blev arbejdet med at indsamle data i området nord for Grønland indenfor Kontinentalsokkelprojektets rammer afsluttet.

Se en DR2 dokumentar om LOMROG III togtet fra 13. februar 2013 med titlen Erobringstogt til Nordpolen.
Læs mere om togtet i Martin Breums bog Når Isen forsvinder.

Mikhail Lomonosov, 1711-1765, russisk videnskabsmand og digter, født i Arkhangelsk. Som 19-årig begyndte han at studere i Moskva. Her fik han sin grunduddannelse i filosofi, teologi, sprog og litteratur. Derpå fulgte studier af bl.a. fysik, kemi, mineralogi og geografi i Marburg og Freiburg.

Lomonosov ydede betydelige bidrag til naturvidenskaben. Grundlaget for hans teorier var en atomistisk og kinematisk beskrivelse, hvor alt stof består af partikler eller atomer i bevægelse. Lys, elektricitet og varme forplantes i en æter bestående af sfæriske partikler. I 1745 blev han professor i kemi i Sankt Petersborg og indrettede der Ruslands første kemiske laboratorium. Lomonosov var i 1755 medstifter af Moskvas Universitet, som stadig bærer hans navn.

© Kontinentalsokkelprojektet - a76@a76.dk Frontier Theme