Fremsættelse af krav til FN

Fremsættelse af krav til FN

1. maj 2009
Dansk/færøske krav på kontinentalsokkel nord for Færøerne indgivet til FN
FN’s Havretskonvention af 1982,
der uofficielt betegnes som “Havets grundlov”, repræsenterer en sammenskrivning, ajourføring og videreudvikling af reglerne for staternes udøvelse af jurisdiktion over havområderne. Konventionen indeholder nye regler om beskyttelse af havmiljøet samt om adgangen til udnyttelse af havets ressourcer og den dybe havbund uden for kyststaternes suverænitet og jurisdiktion.

Kongeriget Danmarks undertegnelse af Konventionen fandt sted den 10. december 1982 og ratifikationen den 16. november 2004. Konventionen trådte herefter i kraft for Kongeriget Danmark den 16. december 2004. Konventionen er nu ratificeret eller tiltrådt af mere end 3/4 af verdens stater.

Konventionens bestemmelser om kontinentalsoklen giver kyststaterne mulighed for at fastsætte ydergrænsen for deres kontinentalsokkel ud over 200 sømil efter behørig videnskabelig dokumentation i overensstemmelse med gældende procedure. Dette er af praktisk betydning for Færøerne og Grønland. Dokumentationen skal indgives til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS)
gennem FN inden ti år efter ikrafttrædelsen, for Kongeriget Danmarks vedkommende den 16. december 2014.

Siden 2003 er der som et led i Kontinentalsokkelprojektet blevet indsamlet data i hvert af de fem områder, der har interesse for Danmark, Færøerne og Grønland. Data er indsamlet med henblik på at dokumentere havbundens beskaffenhed og fastlægge ydergrænsen af kontinentalsoklen i henhold til de regler, der er givet i Havretskonventionens artikel 76.

I foråret 2008 nedsattes en ad hoc task force under formandskab af Færøernes Direktorat for Geologi og Energi – Jarðfeingi
sammen med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
til at forberede kravdokumentationen, som skal fremlægges CLCS i form af en submission, vedrørende sokkelområdet udenfor 200 sømilegrænsen nord for Færøerne. I task forcen deltager repræsentanter for såvel rigsmyndigheder og institutioner som færøske myndigheder og institutioner. Problemerne med hensyn til geografisk overlappende krav i dette område er på forhånd løst gennem et arrangement fra 2006 med Island og Norge. Dette arrangement indebærer en forhåndsdeling af området, hvor den endelige grænsedragning dog vil bero på CLCS’ indstillinger til de tre stater, baseret på deres respektive submissioner. De tre parter skal mødes herom inden udgangen af 2011.

Submissionen
er onsdag 29. april 2009 blevet sendt til CLCS. Den omfatter et område på ca. 88 000 km2. I medfør af Kommissionens procedureregler skal submissionen præsenteres formelt for CLCS af en forhandlingsdelegation i august 2009. Senere vil CLCS nedsætte en underkommission, som skal behandle submissionen. Der kan dog forventes at gå et par år, før en egentlig behandling af submissionen finder sted.

Download sammendrag af submissionen (Executive Summary):

dnk2009executivesummary_s.pdf
(pdf-fil ~4Mb).

Som led i samarbejdet mellem rigsmyndighederne og landsstyret har Færøernes udenrigsministerium udpeget formanden for delegationen, som skal præsentere submissionen for CLCS på vegne af Kongeriget Danmark.

Kravområdet i henhold til den indsendte submission
Kravområdet i henhold til den indsendte submission.Forstør figuren

Området syd for Færøerne

Med hensyn til området syd for Færøerne – det andet af de to færøske områder, der er relevant i denne sammenhæng – forventes det, at der i løbet af efteråret 2009 vil blive konstitueret en task force for at forberede en submission. Dette område omfatter ca. 560.000 km2.

Allerede i 1985 angav den danske regering ved en meddelelse i Statstidende den foreløbige udstrækning af kontinentalsokkelområdet ved Færøerne, hvor råstofudnyttelse m.v. ville kræve tilladelse fra vedkommende myndigheder i Riget. Den herved designerede kontinentalsokkel omfattede dels et område inden for 200 sømil, der tilnærmelsesvis svarer til de nu aftalte sokkel- og fiskerigrænser inden for 200 sømil, dels et område syd for Færøerne. Dette skridt blev taget i lyset af, at der kort forinden var foretaget sokkeldesigneringer fra UK’s og Irlands side i det pågældende område. Efterfølgende bekendtgjorde Island den 9. Maj 1985 en sokkeldesignering, som også overlappede de andre landes designerede områder.

Både Irland, Island og UK har således også potentielle krav til dele af de sokkelområder, som Danmarks regering sammen med det Færøske landsstyre vil fremsætte krav om. Irland
og UK
har den 31. marts 2009 indgivet deres krav til dele af dette område til CLCS.

Læs også Udenrigsministeriets pressemeddelelse.

Hør radioudsendelsen P1-Orientering om kravet nord for Færøerne: www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2009/05/13/181637.htm

© Kontinentalsokkelprojektet - a76@a76.dk Frontier Theme