Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt

Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt

Kort der viser Rigsfællesskabets fem submissionsområder (skraveret). De sorte linjer viser den eksklusive økonomiske zone (EEZ) for Færøerne og Grønland og de røde linjer 200 sømilegrænserne i det arktiske ocean. Nordpolens geografiske placering er indikeret med en hvid stjerne.
Forstør kortet

Den 29. april 2003 besluttede Folketinget, at Danmark skal ratificere FN’s havretskonvention af 1982. Efterfølgende har også Færøernes Lagting og Grønlands Landsting tiltrådt denne beslutning.

Kongeriget Danmark ratificerede FN’s Havretskonvention den 16. november 2004. Fra tidspunktet for ikrafttrædelsens af FN’s Havretskonvention (for Kongeriget Danmarks vedkommende den 16. december 2004), har en kyststat 10 år til at fremsætte krav om udvidelse af retten til havbunden ud over 200 sømil.

Fra 2002 til og med 2015 var Kontinentalsokkelprojektet forankret i Uddannelses- og Forskningsministeriet (i daglig tale Uddannelsesministeriet). Projektets overordnede formål var at skaffe det nødvendige datagrundlag til eventuelle kravfremsættelser, at udarbejde det tekniske materiale til kravfremsættelserne samt deltage i forhandlinger med Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (Sokkelkommisionen) hos FN i New York.

Kontinentalsokkelprojektet havde i perioden 2002 til 2014 et budget på i alt 330 mio. kr. Heraf blev der brugt 240 mio. kr til dataindsamling (125 mio. kr for området nord for Grønland og 115 mio. kr for de fire andre områder) og 90 mio. kr til tolkning af data samt udarbejdelse af submissioner. Det færøske Landstyre har betalt halvdelen af omkostningerne for dataindsamling i de færøske områder, mens den danske stat har båret alle omkostninger for de tre grønlandske områder.

I 2016 blev formandskabet for kontinentalsokkelprojektet overdraget til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. GEUS har fået tilført midler i 2016 og fremadrettet til udgifter til undersøgelser i forbindelse med FN’s havretskonvention samt fortsat beredskab, vedligehold af data, faglig præsentation og rådgivning.

Projektet styres af et kontaktudvalg med departementschefen i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet som formand. Desuden er Uddannelses- og Forskningsministeriet, Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet, Færøernes Landsstyre og Grønlands Selvstyre samt GEUS repræsenteret i kontaktudvalget.

Selve indsamlingen af data i forbindelse med projektet er foregået i et samarbejde mellem Jarðfeingi (Færøernes Geologiske Undersøgelse), Farvandsvæsenet (nu Geodatastyrelsen), DTU Space (Institut for Rumforskning og – teknologi), og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Jarðfeingi og GEUS varetog projektledelsen for arbejdet med de to færøske områder, mens arbejdet med de tre grønlandske områder blev ledet af GEUS.

Ved udgangen af 2014 er der fremsendt delsubmissioner i 5 områder til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS):

© Kontinentalsokkelprojektet - a76@a76.dk Frontier Theme