Kommissionen for Kontinentalsoklens grænser

Kommissionen for Kontinentalsoklens grænser

Kyststaten skal overfor den af FN nedsatte Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser
(CLCS) forelægge en dokumentation for den del af kontinentalsoklens grænse, der ligger uden for 200 sømil – den udvidede kontinentalsokkel. Dette skal ske inden ti år efter at FN’s havretskonvention er trådt i kraft for den pågældende kyststat.

Kommissionen består af 21 medlemmer med teknisk ekspertise indenfor fagområderne geologi, geofysik eller hydrografi. Medlemmerne vælges for 5 år blandt kandidater fra de lande der har ratificeret FN’s havretskonvention, i henhold til en geografisk fordelingsnøgle. På nuværende tidspunkt har 162 lande ratificeret FN’s havretskonvention.

Kommissionen har fra FN’s side fået teknisk bistand stillet til rådighed, således at kommissionen har mulighed for en grundig gennemgang af en kyststats kravfremsættelse. Grænserne for kontinentalsoklen baseret på Kommissionens anbefalinger er endelige og bindende. Kommissionen har udarbejdet tekniske retningslinjer for hvorledes de data, der indgår i landenes dokumentation for en udvidelse af kontinentalsoklen, skal indsamles og dokumenteres.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt (november 2016) modtaget i alt 77 kravfremsættelser
og afgivet 26 anbefalinger.
Således har for eksempel Australien fået ret til at udvide deres kontinentalsokkel med 2,5 mio. km2 udenfor 200 sømil. 37 lande har desuden fremsendt en foreløbig tilkendegivelse om et fremtidigt krav (“Preliminary information
“). Såfremt arbejdet i kommissionen ikke kan fremskyndes vil der gå adskillige år før de allerede indsendte krav vil være behandlet af kommissionen.

Det er vigtigt at understrege, at Kommissionen og dermed FN ikke berører spørgsmål om afgrænsning af kontinentalsoklen mellem kyststater. Spørgsmål om deling af overlappende krav er henvist til de almindelige folkeretslige regler, dvs. forhandlinger mellem de involverede kyststater, mægling eller at spørgsmålet løses af de internationale domstole.

© Kontinentalsokkelprojektet - a76@a76.dk Frontier Theme